SVJETSKI REKORD PASTRVE

SVJETSKI REKORD POTOČNE PASTRVE

Tekst iz 1968.godine koji govori o ispuštanju jezera i  svjetskom rekordu potočne pastrve preveden je na tri strana jezika.

1968 article that discusses about lake drawdown and World record brown trout

 

KAPITALNE PASTRVE U JEZERU LOKVE

S nestrpljenjem smo očekivali ispuštanje vode iz »Omladinskog jezera« Lokve koje se nalazi u najslikovitijem predjelu Gorskog kotara podno ceste Zagreb-Rijeka. Na prostranom vidikovcu zadržavaju se mnogi prolaznici da bi uživali u ljepoti ovog jezera okruženog gustim šumama tamnih četinjara i šarolike bjelogorice. Zahvaljujući svom smještaju jezero je poznato širom zemlje a ribolovcima i turistima posebno zbog šumske tišine i dobrog ribolova. Nas je ribolovce zanimalo što će se naći na dnu ovog ne malog jezera čija zapremnina vode pri najvećem vodostaju iznosi oko 40,000.000 m2 a dubina mjestimično otprilike 40 m. Zanimali su nas i rezultati višegodišnjeg nasađivanja kalifornijskom pastrvom, u što je uloženo mnogo truda i financijskih sredstava kao i razvoj riba koje su se našle u jezeru nakon izgradnje brane visoke otprilike 50 m.
Ispitivanja za izgradnju ovog jezera započela su prije rata, kasnije su nastavljena i dovršenjem brane 1952. godine jezero se počelo puniti. Vodu dobiva iz potoka Lokvarke, Križ potoka i većeg broja manjih potočića koji se slijevaju niz okolne padine.
U Lokvarki od davnine živi potočna pastrva, klen, jedna vrsta sitnih piora koju domaći zovu frilj i potočni rakovi. Prema podacima SRD u Lokvama agronom Zdanovski koji je radio na poljoprivrednom dobru u Mrzlim Vodicama prvi je nasadio u Lokvarku 1930. godine kalifornijsku pastrvu. Kasnije, 1932. i 1935. godine iz ribogojilišta u Turković selu kraj Ogulina preneseno je po 500 komada godišnjaka i pušteno ispod izvora Lokvarke (podaci po dr V. Mršiću). Iz sačuvanih se evidencija vidi da su ribe nasađivane i dalje. Tako je 1937. godine obavljeno nasađivanje o kojemu nemamo bližih podataka. SRD u Lokvama nabavilo je u Sloveniji 1960. godine 9.500 komada pastrva veličine 7-9 cm a 1961. godine još 10.000 komada iste veličine. Iz Plitvičkih je jezera dobavljeno 1963. godine daljnjih 20.000 komada. Zagrebačko sportsko ribolovno društvo iste je godine pustilo u jezero 35.000 komada veličine 15-35 cm uzgojenih u društvenom mrijestilištu kraj Samobora. Posljednje nasađivanje izvršilo je SRD u Lokvama nabavkom 6.000 komada veličine 9-15 cm iz ribogojilišta u Ogulinu.
Prema ovim podacima u jezero je pušteno otprilike 80.000 komada kalifomijskih pastrva. Koliko je bilo potočnih pastrva, rakova i druge ribe u potocima kad je brana zatvorila protok Lokvarke prema ponorima, nije poznato.
Domaći su ribolovci, a i mnogi drugi koji su lovili na jezeru, primijetili da u jezeru ima tako krupnih pastrva kakve još nitko nije vidio a kamoli ulovio. Ocijenili su da im je dužina više od
I m i da mogu biti teške oko 20 kg. Ulovljene pastrve bile su prosječne veličine i težine pa nitko nije povjerovao pričama o grdosijama u jezeru. Najkrupniji primjerci ulovljeni su u ličkim vodama, Gackoj i Lici a njihova težina nije bila veća od 8 kg.
II jezeru Koziak na Plitvičkim jezerima ulovljena je davno pastrva od 15 kg i veća kod nas nije poznata. Za naše se prilike pastrva od 5 kg smatra rijetkim primjerkom a ni u svijetu, koliko je poznato iz literature i obavještenja u sportskim časopisima, teži primjerci od ovih kod nas nisu ulovljeni.
Zbog pregleda i čišćenja uređaja i tunela za dovod vode do hidroelektrane »N. Tesla« početkom rujna ove godine voda se počela ispuštati iz jezera
0 čemu su svi zainteresirani obaviješteni. Sportski su se ribolovci zabrinuli za ribe i njihovo spašavanje. Iskustva za takav pothvat nije nitko imao pa su pripreme izvršene skromnim sredstvima od svega nekoliko čamaca i mreža koje kako se pokazalo kasnije nisu bile prikladne za taj posao.
Voda je u početku ispuštanja lagano oticala i nakon nekoliko dana otkrile su se strme, stepena-ste obale. Kad se vodostaj spustio do najniže tačke, voda je naglo ispuštena kroz tunel koji vodi prema ponorima Lokvarke. Ubrzo se otkrilo muljevito dno jezera puno udubina, a sredinom je tekla muljevita Lokvarka okružena trulim vrbama i šibljem. Na mulju su se praćakale ribe do kojih je bilo teško
i opasno doći. Prvi krupni primjerak otkrila je grupa domaćih ribolovaca i izvukla ga iz mulja. Tako ogromnu pastrvu, prekrasnog oblika ukrašenog gustom, krupnom pigmentacijom nitko do tada nije imao u rukama. Njezina je dužina iznosila 118 cm a težina 18,70 kg.
Pred ulazom u tunel za ispuštanje vode postavljena je mreža da se riba zadrži i izlovi. Ovo, nažalost, nije uspjelo zbog panjeva koje je voda donijela i većina je riba prošla kroz tunel prema ponorima a na tom su je putu dočekali čelični razbijači vode i odbojne brane. Mreža je ipak zadržala nešto ribe u koritu Lokvarke i pred mrežom se našlo više od 50 primjeraka krupnih pastrva u težini preko 10 kg. Među ovima je bio i najveći primjerak dužine 124 cm i težine 25,50 kg. Veća i teža pastrva sigurno nije poznata. Oba su primjerka sačuvana i preparirana uz foto-dokumentaciju a služit će kao dokaz nevjerojatne veličine i težine domaćih pastrva. Kakvih je pastrva bilo u jezeru najbolje se može ocijeniti po zabilježenim dužinama 90, 84, 80, 74, 69, 57 i 48 cm a da i ne spominjemo one manje.
U vodi prezasićenoj muljem ugušila se većina riba. Spašavanje je bilo nemoguće, a kiša koja se kasnije spustila onemogućila je priliv čiste vode od izvora Lokvarke koja je bila jedini spas.
Osim pastrva razne veličine nađeno je dosta krupnih klenova, masa piora i nešto karasa koji su uneseni u jezero na nepoznat način. Od velikog broja nasađenih kalifomijskih pastrva našlo se svega nekoliko komada.
Dosada nepoznate, krupne pastrve potaknut će, vjerojatno, niz pitanja i stručnih rasprava, jer su otkriveni primjerci prava prirodna rijetkost koja zaslužuje posebnu pažnju.
Z. Uzelac

GIANT TROUTS IN LOKVE LAKE

We were eagerly awaiting discharge of water from the Lokve lake, which is located in the most picturesque part of Gorski Kotar beneath the Old Louisiana road (Zagreb -Rijeka). Numerous visitors pull off the road at the spectacular viewpoint to enjoy the beauty of the Lake surrounded by dense forests filled with dark coniferous and colorful deciduous trees. Thanks to its location the Lake is famous throughout the land and hunters and fishermen value the silence of the woods and great fishing. Being fishermen, we were curious about what we would find on the bottom of this fairly big lake with its maximum water storage capacity amounting to approx. 40 000 000 m3 and its depth reaching in some places about 40m. We were also interested in the results of years long practice of stocking river Lokvarka with rainbow trout, which requested a lot of effort and significant financial resources, as well as in development of fish found in the Lake after 50m high dam was built.
The Assessment Studies prior to the construction of the Lokve lake started before the World War II. After the WWII the work continued and upon the completion of the dam in 1952 the Lake began to fill. The water from the river Lokvarka, the Kriz creek and the water from the greater number of brooks flows down the surrounding slopes and fills the Lake.
Brown trout, dace and particular sort of tiny minnows (also called “frilj” by local people) and freshwater crabs have inhabited river Lokvarka for a long time now. According to data provided by Sportfishing Society Lokve (SRD Lokve) agronomist Zdanovski who worked on agricultural estate in Mrzle Vodice was first to stock the river Lokvarka with rainbow trout in 1930. Few years later, both in 1932 and 1935, five hundred rainbow trout individuals that were one year old were transferred from the fishery in Turkovic village near Ogulin and released into the upper course of the river Lokvarka (according to Dr V. Mrsic). Preserved data show that fish stocking continued in the years that followed. For stocking carried out in 1937 there is a lack of more detailed information even though the stocking was documented to have been done. In 1960 Sportfishing Society Lokve acquired 9500 trouts 7-9cm in length from Slovenia and in 1961 additional 10 000 trouts of the same length. In 1963 further 20 000 individuals were acquired from the Plitvice Lakes. The same year Sportfishing Society Zagreb released in Lokve lake 35 000 individuals 15-34 cm in length which were reared in a Fishery near Samobor. The latest stocking was done by Sportfishing Society Lokve through the acquisition of 6000 individuals 9-15cm long from the fishery in Ogulin.
In accordance to data quoted above, arround 80 000 rainbow trouts were released in the Lake. It is unknown how many brown trouts, crabs and other species of fish were living in streams at the time when the dam impeded the flow of the river Lokvarka downstream.
Local fishermen and many others who practiced fishing on the Lokve lake have noticed at one stage that there were such big trouts in the Lake that no one had ever seen before, let alone caught. The trouts were estimated to have been more than lm long and weighing about 20kg. On the other hand, the trouts that were caught were of average length and weight, and therefore no one believed in rumors about giants in the Lake. The biggest specimens were caught in the waters of Lika region, in the rivers Gacka and Lika, and they weighed up to 8kg. Long ago in the lake Kozjak, one of the Plitvice Lakes, a trout that weighed 15 kg was caught and that is the biggest one recorded to date. A trout weighing 5kg is considered a rare specimen in this region and even on the world level as well. As for data from relevant literature and articles published in specialized journals, exemplars heavier than the one caught in the Lake Kozjak have never been caught thus far.
Because of the inspection and cleaning of the Hydroelectric Power Plant “Nikola Tesla” water intake mechanisms and the penstock at the beginning of September this year the discharge of water from the lake was initiated and all parties involved were informed in advance. Sportfishermen were worried about the fish and their rescue. No one had enough experience for such an undertake so that preliminaries were carried out with rather modest means consisted of just few boats and nets, which, as it later turned out, were not adequate for that purpose.
At the beginning, the water drained slowly and after few days steep, stepwise lake shores were revealed. When the water level fell to its lowest point, the water was abruptly released through the tunnel towards the abysses of the river Lokvarka. There soon appeared muddy lake floor full of depressions with river Lokvarka, surrounded by rotten willows and brushwood, flowing right across its middle. The fish that floundered on the lake floor were hard to reach. The first big specimen was found and pulled out of the mud by the group of local fishermen. Such a large trout with its streamlined shape and the patterning of large rich spots no one has ever held in their hands before. It was 118cm long and it weighed 18,70kg.
In front of the water release tunnel entrance the net was fixed in order to hold and pull out the fish. Unfortunately, this attempt failed because of the stumps the river had brought what caused the majority of fish to slip through the tunnel via abysses. Along the way the fish hit upon steel waterbrakers and dams. However, the net did retain some fish in the riverbed of the river Lokvarka, namely there were more than 50 trout specimens weighing over 10kg. Among these was the biggest brown trout ever caught-it weighed 25,50kg and was 124cm long! Surely the largest brown trout ever recorded. Both exemplars were preserved and documented with photography as an evidence of amazing size local trouts. The lengths recorded – 90,84,80, 74, 69,57 and 48cm, not to mention the smaller ones, signify the quality of the fish habitat in the Lokve lake.
In the water supersaturated with lake mud most fish suffocated. It was impossible to save the fish and, due to rain that began to fall, the fish were deprived of clean water from the river Lokvarka source, which was the only option left to save the fish.
Apart from brown trout of various sizes, quite a few large daces, many minnows as well as some carps were found. It is not known how were these species introduced into the Lake. Out of the great number of rainbow trouts that were stocked into the Lake, only few remained.
Such large trouts, unknown until now, will surely raise questions and spur professional debates due to the fact that the specimens found in the Lokve lake are extremely rare and thus deserve special attention.
Z. Uzelac

Translated by Helena Rubcic

GROßE FORELLEN IM STAUSEE LOKVE

Das Ablassen des Wassers aus dem Stausee Lokve, der im malerischstem Teil der Region Gorski Kotar, in der Nähe von Luisenstraße liegt, erwarteten wir ungeduldig. An einem großartigen Aussichtspunk anhalten viele Reisenden um die Schönheit der Aussicht auf den von dichtem Wald aus bunten Laub-und dunklen Nadelbäumen umgebenen See zu genießen. Dank seiner besonderen Lage der Stausee Lokve ist landesweit bekannt und unter den Sportfischem besonders für die Waldstille und gute Fischerei beliebt. Wir Sportfischer waren daran interessiert, was auf dem Grund dieses ziemlich großes Stausees, mit einem Volumen von 40,000.000 m3 bei dem höchsten Wasserstand, gefunden würde. Zudem waren wir über die Ergebnisse mehrjähriger Besatz mit Regenbogenforelle neugierig, wofür viel Energie und Geld eingesetzt wurde, sowie auf die Entwicklung von Fisch die sich in dem See nach dem Bau des rund 50m hohes Deiches befand.
Man hat mit der Forschung zum Bau des Stausees schon vor dem Ersten Weltkrieg begonnen, nach dem Krieg wurden die Untersuchungen weitergeführt und mit der Vollendung des Deiches im Jahre 1952 begann das Auffüllen des Stausees. Das Wasser kommt aus den Bach Lokvarka, Bach Kriz und mehreren Rinnsälen die den umgebenden Bergen hinabfließen.
In den Bach Lokvarka befinden sich seit langer Zeit Bachforelle, Hasel, eine Sorte winziger Elritzen, unter den Einheimischen als “frilj” bekannt, und Krabe. Nach Angaben des Sportfischervereins Lokve (SRD Lokve) Herr Zdanovski, ein Agronom, der auf einem Bauernhof in Mrzle Vodice arbeitete, war der Erste der die Regenbogenforelle in den Bach Lokvarka besetzt hatte. In den Jahrenl932 und 1935 wurden, pro Jahr, 500 Stücke einjähriger Fische aus der Fischzucht im Turkovic Dorf transportiert und in Lokvarka entlassen (laut Dr. V. Mrsic). Die erhaltene Daten zeigen, dass der Fischbesatz wurde auch in folgenden Jahren durchgeführt. So haben wir keine näheren Angaben über den im Jahr 1937 durchgeführten Besatz. Der Sportfischereiverein Lokve anschaffte in 1960 aus Slowenien 9500 Regenbogenforellen 7-9 cm lang und in 1961 noch 10 000 Stücke gleicher Länge. Aus den Plitvicer Seen wurden in 1963 zusätzlich 20 000 Stücke besorgt. Ein Zagreber Sportfischereiverein hat derselben Jahr in den Stausee Lokve 35 000 Stücke 15 – 35 cm lang, die in einer Fischzucht in der Nähe Samobor gezüchtet wurden, eingesetzt. Der letzte Besatz wurde vom Sportfischereiverein Lokve dürchgeführt wenn sie 6000 Stücke Regenbogenforellen 9-15 cm lang aus der Fischzucht in Ogulin besorgten.
Nach oben aufgeführten Daten, in den Stausee Lokve wurden insgesamt etwa 80 000 Stücke Regenbogenforellen eingesetzt. Es ist nicht bekannt wie viel Bachforellen, Krebs und anderer Fische sich in Bächen befanden als der Bach Lokvarka hinter dem Deich angestaut war.
Lokale Fischer, aber auch viele andere die an diesem Stausee geangelt haben, haben bemerkt, dass sich in diesemm See so große Bachforelle befinden dass niemand solche bisher gesehen hat. Die Forellen wurden über 1 m und rund 20 kg geschätzt. Da die gefangene Forellen von mittlerer Größe waren, das Gerede über den Riesen im See wurde nicht ernst genommen. Die größten Exemplaren, die bis 8kg wogen, wurden in den Gewässern der Region Lika gefangen und zwar in den Flüssen Gacka und Lika. Im See Kozjak auf Plitvicer Seen wurde lange her die 15kg schwere Bachforelle gefangen und bisher sind uns keine größeren Exemplare bekannt geworden. In dieser Region schon ein 5 kg schweres Exemplar der Bachforelle gilt als selten. Dasselbe gilt auch weltweit, soweit uns durch Auskünfte in Sportzeitschriften bekannt geworden ist; nämlich größere Individuen als diejenige die im Kozjak See gefangen worden sind, wurden bisher nicht bekannt.
Aufgrund von Inspektion und Reinigung der Mechanismen und des Tunnels, der das Wasser zum Wasserkraftwerk „Nikola Tesla“ führt, begann Anfang September dieses Jahres das Ablassen des Wassers aus dem Stausee,worüber alle Interessierten informiert wurden. Die Sportfischer waren um die Fische sowie um ihre Rettung besorgt. Weil es an Erfahrungen mit solchen Maßnahmen fehlte, die Vorbereitungen sind mit eher bescheidenen Mitteln durchgeführt worden und zwar mit wenigen Booten und Fischnetzen, die sich später als ungeeignet erwiesen.
Am Anfang des Ablassens von Wasser, floss das Wasser langsam ab, und erst nach einigen Tagen wurden steile, kaskadenartige Küsten entdeckt. Als der Wasserspiegel auf den niedrigsten Punkt stand, wurde das Wasser blitzschnell durch den Tunnel das in den Abgrund von Lokvarka führt, entlassen. Sehr schnell wurde ein Schlammboden im See entdeckt mit sehr vielen Tiefen und in der Mitte floss der Bach Lokvarka schlammweise, umrundet mit verfallenen Weiden und Unterhölzern. Im Schlamm plantschten Fische zu denen der Zutritt erschwert und gefährlich war. Das erste große Exemplar hat die einheimische Fischergruppe entdeckt und aus dem Schlamm herausgeholt. So eine große Forelle, mit einem wunderschönen Aussehen, verzehrt mit dichten, großen Pigmenten hat bisher niemand in der Hand gehalten. Deren Länge betrug 118 cm und das Gewicht 18,70 Kg.
Vor dem Eintritt in den Tunnel zum Ablassen von Wasser wurde ein Netz angebracht, damit der Fisch festgehalten und geangelt werden kann. Dies ist leider nicht gelungen, wegen der Baumstumpfen die das Wasser aufsammelte und die Großzahl der Fische ging durch den Tunnel vorbei, und auf diesem Weg gelangen die Fische an die Wasser-Trennanlagen aus Stahl und Dämme. Das Netz hat aber doch einige Anzahl der Fische im Lokvarka-Becken aufgehalten. Im Netz des Lokvarka-Beckens befanden sich mehr als 50 Exempare von großen Forellen die über 10 Kg wogen. Unter diesen Exemplaren wurde auch das größte Exemplar, 124 cm lang und mit dem Gewicht von 25,50 Kg aufgefangen. Eine längere oder größere Forelle ist bestimmt nicht bekannt. Beide Exemplare wurden konserviert und ausgestopft, samt Fotounterlagen, und dienen als Nachweis der unglaublichen Größe und Gewichts der einheimischen Forellen. Was es für Forellen im See gab, kann man am Besten durch die verzeichneten Längen von 90,84,80, 74, 69,57 und 48 cm, abschätzen, geschweige denn alle kleineren Exemplare.
Im Wasser, das durch Schlamm gesättigt ist, war die Höchstzahl von Fischen erstickt. Die Rettung war unmöglich. Der Regen, der später gefallen ist, hat die Zufuhr von Klarwasser (die einzige Rettung) aus der Quelle des Baches Lokvarka nicht ermöglicht.
Außer der Forellen, die verschiedene Größen haben, wurde auch eine Vielzahl von großen Haseln, eine Vielzahl von Elritzen und etwas Karauschen aufgefunden, die auf unbekannte Weise in den See gelangt sind. Von dem ehemaligen großen Besatz von Regenbogenforellen wurden nur noch einige Exemplare aufgefunden.
Bisher unbekannte, große Forellenarten werden, wahrscheinlich, eine Vielzahl von Fragen und Fachdiskussionen hervorrufen, weil die entdeckten Exemplare eine Natur Seltenheit darstellen, und von daher eine besondere Aufmerksamkeit verdienen.
Z. Uzelac

Übersetzt von Helena Rubcic

LE TROTE GIGANTI DEL LAGO LOKVE

Con impazienza attendevamo il deflusso d’acqua dal “Lago della gioventù” Lokve situato nella parte più pittoresca del Gorski kotar al di sotto dell’autostrada Zagabria-Fiume. Nell’ampio belvedere molti passanti si trattengono per ammirare la bellezza di questo lago circondato da fitti boschi di conifere scure e di caducifoglie colorite. Grazie alla sua posizione il lago è conosciuto in tutto il Paese, soprattutto tra i pescatori e i turisti per il silenzio del bosco e per la buona pesca. Noi pescatori eravamo interessati a ciò che si potrebbe trovare in fondo a questo non piccolo lago il cui volume d’acqua, al più alto livello, è di circa 40,000.000 m2 e la profondità è di circa 40 metri in alcuni punti. Eravamo interessati ai risultati dei molti anni di ripopolamento ittico della trota arcobaleno, sul quale sono stati investiti molti sforzi e risorse finanziarie, come anche lo sviluppo dei pesci che si sono ritrovati nel lago dopo la costruzione della diga alta circa 50 metri.
I test per la costruzione del lago sono iniziati prima della guerra, sono stati successivamente ripresi e, con la costruzione della diga nel 1952, il lago ha iniziato a riempirsi. L’acqua defluisce dal ruscello Lokvarka, dal ruscello Kriz e da numerosi ruscelli minori che scorrono lungo i pendìi circostanti.
Nella Lokvarka vivono, dai tempi antichi, la trota fario, il cavedano, una sottospecie del vairone croato che gli abitanti locali chiamano “frilj” e gamberi di fiume. Secondo i dati della Società sportiva e ricreativa di Lokve, l’agronomo Zdanovski, che lavorava nel terreno agricolo di Mrzla Vodica, nel 1930 allestì il ripopolamento ittico della trota arcobaleno nella Lokvarka. Più tardi, nel 1932 e nel 1935, dagli allevamenti ittici del villaggio Turkovici Ogulinski vicino a Ogulin, vengono trasferiti 500 esemplari di novellami e collocati al di sotto della fonte della Lokvarka (dati del dott. V. Mrsic). I dati preservati mostrano che il ripopolamento ittico dei pesci continuò. Successivamente, nel 1937 avvenne un’inoculazione della quale non possediamo dati. La Società sportiva e ricreativa di Lokve acquisì dalla Slovenia nel 1960 9.500 esemplari di trote dalle dimensioni di 7-9 cm, e nel 1961 altri 10.000 esemplari della stessa dimensione. I laghi di Plitvice fornirono nel 1963 altri
20.000 esemplari. Nello stesso anno, la Società di pesca sportiva zagabrese ha provvisto il lago di 35.000 esemplari dalle dimensioni di 15-35 cm, allevati nel vivaio privato vicino a Samobor. L’ultimo ripopolamento ittico è stato effettuato dalla Società sportiva e ricreativa di Lokve con l’acquisizione di 6.000 esemplari dalle dimensioni di 9-15 cm dall’allevamento ittico di Ogulin.
Secondo questi dati nel lago sono stati immessi circa
80.000 esemplari di trote arcobaleno. Non è noto il numero di trote fario, gamberi e altri pesci di acqua dolce immessi quando la diga ha chiuso il flusso della Lokvarka verso gli inghiottitoi.
I pescatori locali, e molti altri che hanno pescato sul lago, hanno notato che il lago contiene un gran numero di trote giganti, mai viste e neanche pescate prima. Essi hanno concluso che la loro lunghezza è maggiore di 1 m e che possono pesare circa 20 kg. Le trote pescate erano di dimensioni e di peso medio, perciò nessuno credeva alle storie legate alle trote mastodontiche del lago. Gli esemplari maggiori sono stati pescati nelle acque della Lika (i fiumi Gacka e Lika) e il loro peso non è stato superiore ai 8 kg. Nel lago Kozjak dei laghi di Plitvice è stata catturata, molto tempo fa, una trota che pesava 15 kg. Trote più pesanti di questa non sono state documentate nel nostro Paese. In Croazia, una trota di 5 kg è considerata rara, come d’altronde nel resto del mondo. Per quanto è noto dalla letteratura e dagli annunci nelle riviste sportive, esemplari più pesanti di questi del nostro Paese non sono stati pescati.
A causa dell’analisi e della pulizia delle attrezzature dei tunnel per l’approvvigionamento idrico verso la centrale idroelettrica “N. Tesla”, nel settembre di quest’anno l’acqua ha cominciato a defluire dal lago, fatto di cui sono stati informati tutti gli interessati. I pescatori sportivi si sono preoccupati per i pesci e il loro salvataggio. Siccome nessuno aveva l’esperienza necessaria per questa impresa, le preparazioni sono state eseguite usando modesti mezzi (poche barche e reti) che, come si è scoperto in seguito, non erano adatti per l’operazione.
Inizialmente, l’acqua è stata fatta defluire lievemente e, dopo pochi giorni, ha rivelato una ripida costa gradinata. Quando il livello dell’acqua è sceso al punto più basso, l’acqua è stata bruscamente defluita attraverso un tunnel che porta agli inghiottitoi della Lokvarka. Ri scoperto prontamente il fondo fangoso del lago colmo di cavità. Nel centro scorreva la Lokvarka fangosa e circondata da salici marci e arbusti. Sul fango i pesci si dimenavano, ed era difficile e pericoloso raggiungerli. Il primo grande esemplare fu scoperto da un gruppo di pescatori locali che lo tirarono fuori dal fango. Una trota così grande, con una meravigliosa forma e decorata da una spessa e voluminosa pigmentazione, non è stata nelle mani di nessuno fino ad allora. La sua lunghezza era pari a 118 cm, mentre il peso era di 18.70 kg.
AU’ingresso del tunnel per lo scarico dell’acqua è stata montata una rete con lo scopo di catturare e conservare i pesci. Questo, purtroppo, non ha funzionato a causa dei ceppi portati dall’acqua e la maggior parte dei pesci ha attraversato il tunnel verso gli inghiottitoi. Nel loro percorso sono stati bloccati da pompe di rilancio in acciaio e dighe. Tuttavia, la rete è riuscita a mantenere alcuni pesci nell’alveo della Lokvarka e sono stati trovati più di 50 esemplari di trote giganti dal peso superiore ai 10 kg. Tra questi l’esemplare maggiore era lungo 124 cm e pesava 25,50 kg. Indubbiamente, una trota più grande e più pesante di questa non è conosciuta. Entrambi gli esemplari sono stati conservati e imbalsamati, nonché documentati fotograficamente e serviranno come prova della dimensione e del peso incredibile delle trote locali. Anche le altre trote pescate non hanno sfigurato, basta considerare le lunghezze documentate di 90, 84, 80, 74, 69, 57 e 48 cm, senza menzionare quelle più piccole.
Nell’acqua saturata dal fango la maggior parte dei pesci è stata soffocata. Il salvataggio era impossibile, e la pioggia che iniziò più tardi impedì l’afflusso d’acqua pulita dalla sorgente della Lokvarka che era runica possibilità di salvare i pesci.
Oltre alle trote di varie dimensioni sono stati trovati anche altri pesci di dimensioni notevoli come il cavedano, il vairone croato e il carassio, che si è infiltrato nel lago in modo sconosciuto. Del grande numero di trote iridee dovuto al ripopolamento ittico sono stati ritrovati solo pochi esemplari.
Finora sconosciute, queste trote voluminose incoraggeranno, probabilmente, una serie di dibattiti e di discussioni tra esperti, perché gli esemplari scoperti sono una rarità naturale che merita particolare attenzione.
Z. Uzelac

Traduzione Dario Ban

HOME ICON