NAKNADA ŠTETE KLUBU KOJU POČINI KRIVOLOVAC

  

Dragi ribiči!

Kao što znate ŠRK “Lokvarka” Lokve radi na zaštiti svojih voda stalnim ribočuvarskim nadzorom. Tako je u zadnje dvije godine ispisano 7. prekršajnih prijava od kojih niti jedna nije odbačena od strane suda. Za sada vodi gospodin kojemu je izrečena novčana kazna od 3.000kn. Ali to nije sve… U slučaju da ribič – čitaj krivolovac ubije ribu na našim C&R vodama klub podiže prijavu Općnskom sudu za naknadu štete koja se uplačuje na račun kluba. Pa naprimjer : ako ribočuvar zatekne krivolovca s mrtvim (ubijenim) šaranom od 10kg dotični će platiti 1250kn za počinjenu štetu. A to ide tako: 1kg šarana je 25kn. Pošto šaran ima 10kg to iznosi 250kn, zatim se 250kn pomnoži s koeficjentom 5 za šarana . Znači 250×5 =1.250kn za platiti. Drugi primjer : ako ribočuvar zatekne krivolovca s mrtvom pastrvom od 5kg onda postupak ide : 1kg pastrve je 40kn to iznosi 200kn ,zatim se 200kn pomnoži s koeficjentom 10 za potočnu pastrvu. Znači 200×10 = 2.000kn za platiti. Različite su cifre i koeficjenti za pojedine vrste riba kao i za nedoraslu ribu.  Postupak imate ispod u tekstu koji je “skinut” iz  – Naredba o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu. To pišemo zato da pazite što radite na vodi i da imate javno prikazan postupak na SLUŽBENOJ STRANICI KLUBA da ne bi bilo nismo znali.

Naredba o zaštiti riba u slatkovodnom ribarstvu

 

III. NAKNADA ŠTETE

 

Članak 5.

(1) Određuje se visina naknade štete koju fizička ili pravna osoba nanese ovlašteniku ribolovnog prava na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo povredom odredbi Zakona o slatkovodnom ribarstvu i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega.

(2) Šteta u smislu ove Naredbe podrazumijeva štetu koja je nanesena doraslim i nedoraslim ribama.

 

Članak 6.

(1) Visina naknade štete za dorasle i nedorasle ribe određuje se tako da se količina ribe (masa u kilogramima) određene vrste ribe na kojoj je učinjena šteta obračuna po cijeni jednog (1) kilograma za tu vrstu ribe i pomnoži s koeficijentom za tu vrstu ribe.

(2) U slučaju da je šteta počinjena na vrsti ribe koja nije obuhvaćena ovom Naredbom, kao osnovica za izračunavanje tržišne cijene uzima se tržišna cijena šarana za ciprinidne i ostale vrste riba, te tržišna cijena kalifornijske pastrve za salmonidne vrste riba.

 

Članak 7.

Određuje se cijena jednog (1) kilograma ribe u iznosu od:

 1. šaran (Cyprinus carpio L.) 25,00 kuna;
 2. som (Silurus glanis L.) 40,00 kuna;
 3. linjak (Tinca tinca L.) 30,00 kuna;
 4. mrena (Barbus barbus L.) 20,00 kuna;
 5. smuđ (Stizostedion lucioperca L.) 50,00 kuna;
 6. štuka (Esox lucius L.) 40,00 kuna;
 7. potočna pastrva (Salmo trutta m. fario L.) 40,00 kuna;
 8. kalifornijska pastrva

(Onchorhynchus mykiss Walbaum)                          20,00 kuna;

 1. jezerska pastrva (Salmo trutta m. lacustris) 25,00 kuna;
 2. mekousna pastrva solinka (Salmothymus

            obtusirostris salonitana Heck)                                 150,00 kuna;

 1. mekousna pastrva zlousta (Salmothymus

            obtusirostris krkensis Karaman)                             150,00 kuna;

 1. lipljan (Thymallus thymallus L.) 50,00 kuna;
 2. mladica (Hucho hucho L.) 100,00 kuna;
 3. glavatica (Salmo marmoratus L.) 100,00 kuna;
 4. kečiga (Acipenser ruthenus L.) 40,00 kuna;
 5. bolen (Aspius aspius L.) 15,00 kuna;
 6. jez (Leuciscus idus L.) 15,00 kuna.

 

Članak 8.

(1) Određuju se koeficijenti za dorasle ribe:

 

 1. koeficijent 5 za šarana (Cyprinus carpio L.), soma (Silurus glanis L.), linjaka (Tinca tinca L.), mrenu (Barbus barbus L.), kečigu (Acipenser ruthenus L.), smuđa (Stizostedion lucioperca L.), štuku (Esox lucius L.), bolena (Aspius aspius L.) i jeza (Leuciscus idus L.);

 

 1. koeficijent 10 za potočnu pastrvu (Salmo trutta m. fario L.); kalifornijsku pastrvu (Onchorhynchus mykiss Walbaum), jezersku pastrvu (Salmo trutta m. lacustris), mekousnu pastrvu solinku (Salmothymus obtusirostris salonitana Heck), mekousnu pastrvu zloustu (Salmothymus obtusirostris krkensis Karaman) i lipljana (Thymallus thymallus L.);

 

 1. koeficijent 15 za mladicu (Hucho hucho L.), glavaticu (Salmo marmoratus L.), mekousnu pastrvu solinku (Salmothymus obtusirostris salonitana Heck) i mekousnu pastrvu zloustu (Salmothymus obtusirostris krkensis Karaman).

(2) Određuju se koeficijenti za nedorasle ribe:

 1. koeficijent 8 za šarana (Cyprinus carpio L.), soma (Silurus glanis L.), linjaka (Tinca tinca L.), mrenu (Barbus barbus L.), bolena (Aspius aspius L.) i jeza (Leuciscus idus L.);
 2. koeficijent 12 za kečigu (Acipenser ruthenus L.), smuđa (Stizostedion lucioperca L.), štuku (Esox lucius L.);
 3. koeficijent 16 za sve vrste pastrva i lipljana (Thymallus thymallus L.);
 4. koeficijent 24 za mladicu (Hucho hucho L.), glavaticu (Salmo marmoratus L.), mekousnu pastrvu solinku (Salmothymus obtusirostris salanitana Heck) i mekousnu pastrvu zloustu (Salmothymus obtusirostris krkensis Karaman).